ឈៀង បញ្ញា

ឈៀង បញ្ញា

Chheang Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Chenla University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP