នួន គីមតុង

នួន គីមតុង

Noun Kimthong

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network