ទីវ ឌីណាតូ

ទីវ ឌីណាតូ

Tiv Dynato

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning