ង៉ូវ ដានី

ង៉ូវ ដានី

Ngov Dany

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5