ជឿន ម៉ានុត

ជឿន ម៉ានុត

Cheoun Manuth

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++