លី គីមលាង

លី គីមលាង

Ly kimleang

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5