ស៊ាង ស៊ីវអឺ

ស៊ាង ស៊ីវអឺ

Seang Siver

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++