អ៊ូ យ៉ុងពាវ

អ៊ូ យ៉ុងពាវ

Ou Yongpeav

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++