ស៊ែម ស្រីរាជ្យ

ស៊ែម ស្រីរាជ្យ

Sem Sreyreach

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++