ភួង ដេវីត

ភួង ដេវីត

Phoung Devit

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Institute of Business-NIB

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++