កាំង គង់ឆាយ

កាំង គង់ឆាយ

Kaing Kongchhay

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning