ឃន វណ្ឌី

ឃន វណ្ឌី

Khorn Vandy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning