ស្រស់ ជីវ័ន្ត

ស្រស់ ជីវ័ន្ត

Sros Chivorn

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL