សេង ម៉ែន្នរ៉ុង

សេង ម៉ែន្នរ៉ុង

Seng Menrong

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning