លាងគ្រី ហៀកស្រេង

លាងគ្រី ហៀកស្រេង

LeangKry Heaksreng

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++