ជៀប ដារ៉ាឌី

ជៀប ដារ៉ាឌី

Cheab Darady

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation