សំ ចាន់ប៊ុនឆាយ

សំ ចាន់ប៊ុនឆាយ

Som Chhanbunchhay

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Technical Training Institute- NTTI

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++