ឃុន សុគន្ឋិរាជ

ឃុន សុគន្ឋិរាជ

Khon Sokun thireach

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++