តុប ឬទ្ឋីវីរវុឌ្ឍិ

តុប ឬទ្ឋីវីរវុឌ្ឍិ

Top Rithy Viravuthi

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++