ហ៊ឹម សុខឡុង

ហ៊ឹម សុខឡុង

Him Soklong

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP
  2. C# Beginning