ឆន ផល្លាបុត្រ

ឆន ផល្លាបុត្រ

Chhorn Phallabot

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing