ឆន ផល្លាបុត្រ

ឆន ផល្លាបុត្រ

Chhorn Phallabot

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing