ភោ ឌីម៉ង់

ភោ ឌីម៉ង់

Pho Dimanche

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning