សំអឿន រតនៈ

សំអឿន រតនៈ

Somoeurn Rathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop