ម៉ៅ សុរមុនី

ម៉ៅ សុរមុនី

Mao Sovanmony

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing