ឈិន ប៉ាក់ឃីន

ឈិន ប៉ាក់ឃីន

Chhin Parkkhin

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP