ស្រ៊ុយ សុផាដែត

ស្រ៊ុយ សុផាដែត

Sruy Sophadet

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++