ផៃ សំរិត

ផៃ សំរិត

Phai Samrith

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming
  3. C# Database Programming
  4. C# Beginning