ភឿង ចាន់ឌី

ភឿង ចាន់ឌី

Pheoung Chandy

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++