យ៉ន់ សិទ្ឋារិទ្ឋ

យ៉ន់ សិទ្ឋារិទ្ឋ

Yon Sethearith

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Computer Foundation