តុក ថាវរិទ្ឋ

តុក ថាវរិទ្ឋ

Tok Thavrith

ឆ្នាំសិក្សា 2019

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. PHP & My SQL