ធាវ ប៊ុនធា

ធាវ ប៊ុនធា

Theav Bunthea

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning