ខាន់ ប៉ូឡូ

ខាន់ ប៉ូឡូ

Khann Polo

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++