ដួង ម៉ារ៉ាត

ដួង ម៉ារ៉ាត

Doung Marath

ឆ្នាំសិក្សា 2009

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 1):
  2. Microsoft Access (Level 2):
  3. Window Server