សូកូត មើរ៉ាអ៊ី

សូកូត មើរ៉ាអ៊ី

Sokot Meraey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++