អ៊ុង រ៉ូហ្សាលី

អ៊ុង រ៉ូហ្សាលី

Ung Rozaly

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL