ស៊ឹង វីរ៉ា

ស៊ឹង វីរ៉ា

Soeng vira

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី IT Step Academy

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning