សេរី ឈុនលី

សេរី ឈុនលី

Serey Chhunly

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C/C++
  3. Java Programing
  4. C# Beginning