កប សក្កដា

កប សក្កដា

Korb Sakada

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Cambodia India Entrepreneurship Development Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP