ព្រំ សិរិត

ព្រំ សិរិត

Prom Samreth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Java Programing
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming
  5. C# Database Programming