រឿង រ៉ុង

រឿង រ៉ុង

Roeurng Rong

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី NIPTTCT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++