ហឿង សុខហេង

ហឿង សុខហេង

Hoeung Sokheang

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP