សូ សូរិយាវឌ្ឍនៈ

សូ សូរិយាវឌ្ឍនៈ

So Soriyavatanak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++