សូ សូរិយាវឌ្ឍនៈ

សូ សូរិយាវឌ្ឍនៈ

So Soriyavatanak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Zaman University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++