ញ៉ុង ចន្នះ

ញ៉ុង ចន្នះ

Nhong Channak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++