ឡេង គីមហាក់

ឡេង គីមហាក់

Leng Kimhak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++