ឡេង គីមហាក់

ឡេង គីមហាក់

Leng Kimhak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++