រៀម សត្យារឹទ្ឋ

រៀម សត្យារឹទ្ឋ

Riem Satyarith

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++