ផល ម៉ាឌីនេត្រ

ផល ម៉ាឌីនេត្រ

Phal Modineth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP