សោម ស៊ុនហ៊ួរ

សោម ស៊ុនហ៊ួរ

ឆ្នាំសិក្សា 2018

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++