ខ្វាន់​ ចាន់តារា

ខ្វាន់​ ចាន់តារា

Khvan ChanDara

ឆ្នាំសិក្សា 2010

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. C# Beginning