ឡេង ឡាយអេង

ឡេង ឡាយអេង

Leng LayEng

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning