សីលា មន្នីសត្យា

សីលា មន្នីសត្យា

Sela Monysathya

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP